مغز ران گوساله

لاشه

گردن گوساله

قلوه گاه

فیله-گوساله

شقه

ران و سردست گوساله

دنده