کف دست

فیله

شقه

سردست

راسته

دنده

پاچه

آلایش